પૂછો ડોક્ટરને....
English

સંપર્ક

સંપર્ક

અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ,
ખારીકુઈ પાસે,
ખેરાલુ, જિ.મહેસાણા, (ઉ. ગુ),
પીનકોડ - ૩૮૪ ૩૨૫
+૯૧ (૦૨૭૬૧) ૨૩૦૪૦૫, ૨૩૧૩૭૫,
૨૩૦૫૫૦
+૯૧ ૯૪૨૬૩ ૬૬૬૬૦
harshad9669@gmail.com
http://www.alkahospital.org/
http://www.motherbabycare.org/

ઇન્કવાયરી ફોર્મ

 

— Latest Testimonials

Choose your Style

Predefined Colors:

* You can use Unlimited Colors

Background Patterns:

* Only for Boxed Layout

Top Row Patterns:

* Only for Boxed Layout

Background Images:

  • Background Image 1
  • Background Image 2
  • Background Image 3
  • Background Image 4
  • Background Image 5
  • Background Image 6
  • Background Image 7
  • Background Image 8
* Only for Boxed Layout