પૂછો ડોક્ટરને....
English

અમારી ટીમ

સહાયક સ્ટાફ

રેખાબેન એસ પ્રજાપતિ

 • ડિગ્રી: મીડવાઈફ.
 • હોદ્દો: સિસ્ટર ઇન ચાર્જ.
 • અનુભવ: ૧૮

કિરણ પી પરમાર

 • ડિગ્રી: મીડવાઈફ, બી એ.
 • હોદ્દો: એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફિસર.
 • અનુભવ: ૧૮

ઉષાબેન ડી પરમાર

 • ડિગ્રી: મીડવાઈફ.
 • હોદ્દો: સિનીયર સ્ટાફ નર્સ.
 • અનુભવ: ૧૬

જીતુ પરમાર

 • ડિગ્રી: ઓટી આસિસ્ટન્ટ.
 • હોદ્દો: ઓટી આસિસ્ટન્ટ.
 • અનુભવ: ૧૨

દક્ષા એ પ્રજાપતિ

 • ડિગ્રી: મીડવાઈફ.
 • હોદ્દો: સિનીયર સ્ટાફ નર્સ.
 • અનુભવ: ૧૦

સંગીતા એલ રાવલ

 • ડિગ્રી: એચએટી.
 • હોદ્દો: સ્ટાફ નર્સ.
 • અનુભવ:

ટીના મોદી

 • ડિગ્રી: એચએટી.
 • હોદ્દો: સ્ટાફ નર્સ.
 • અનુભવ:

કીર્તિ પરમાર

 • ડિગ્રી: એચએટી.
 • હોદ્દો: એનઆઈસીયુ ઇન્ચાર્જ.
 • અનુભવ:

વિપુલ પટેલ

 • ડિગ્રી: બીએસસી. એમએલટી.
 • હોદ્દો: બ્લડ સ્ટોરેજ સેન્ટર ઇન્ચાર્જ.
 • અનુભવ: ૧૮

દિલીપ જાદવ

 • ડિગ્રી: ગ્રેજ્યુએટ.
 • હોદ્દો: મેડીકલ આસિસ્ટન્ટ.
 • અનુભવ: ૧૦

ગીતાબેન રાઠોડ

 • ડિગ્રી: -.
 • હોદ્દો: સ્વિપર.
 • અનુભવ: ૧૪

નરેન્દ્ર પરમાર

 • ડિગ્રી: ડ્રાઈવર.
 • હોદ્દો: એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર.
 • અનુભવ:

— Latest Testimonials

Choose your Style

Predefined Colors:

* You can use Unlimited Colors

Background Patterns:

* Only for Boxed Layout

Top Row Patterns:

* Only for Boxed Layout

Background Images:

 • Background Image 1
 • Background Image 2
 • Background Image 3
 • Background Image 4
 • Background Image 5
 • Background Image 6
 • Background Image 7
 • Background Image 8
* Only for Boxed Layout