પૂછો ડોક્ટરને....
English

અમારી ટીમ

ડોક્ટરશ્રી

ડૉ હર્ષદ વૈદ્ય એમડી , એફઆઈસીએમસીએચ

મેડીકલ ડાયરેક્ટર, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:સ્ત્રી રોગ અને પ્રસૂતિ નિષ્ણાત, લેપ્રોસ્કોપીક સર્જન અને વંધ્યત્વ નિવારણ નિષ્ણાત.
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૦૯૯૧ ૬૬૬૬૦
 • મળવાનો દિવસ:દરરોજ.
 • સમય:૨૪ કલાક

ડૉ પરાગ શાહ એમએસ

 • વિભાગ:ઓપ્થેલ્મોલોજી
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૮૭૯૭ ૬૭૬૭૨
 • મળવાનો દિવસ:દર શુક્રવારે
 • સમય:૨૪ કલાક

ડૉ હિરેન ઓઝા એમએસ, એમસીએચ

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:પ્લાસ્ટીક સર્જન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૪૨૬૨ ૭૨૮૯૭
 • મળવાનો દિવસ:દર મંગળવારે.
 • સમય:બે થી ચાર
 • જોડાણ:લાયન્સ હોસ્પિટલ, મહેસાણા.

ડૉ પ્રદીપ પ્રજાપતિ એમએસ, યુરોસર્જન

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:યુરોસર્જન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૮૨૫૧ ૪૧૪૪૫
 • મળવાનો દિવસ:દર મંગળવારે.
 • સમય:બે થી ચાર
 • જોડાણ:સ્ટઁલિંગ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ.

ડૉ કેયુર મહેતા એમએસ

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:ઈએનટી સર્જન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૯૭૮૯ ૨૩૭૩૯
 • મળવાનો દિવસ:દર સોમવારે અને ગુરુવારે.
 • સમય:બે થી ચાર

ડૉ પ્રકાશ મોદી એમએસ

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:જનરલ સર્જન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૪૨૮૩ ૮૫૬૬૬
 • મળવાનો દિવસ:દર ગુરુવારે.
 • સમય:બે થી ચાર

ડૉ વિનાયક પટેલ એમએસ

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:ગેસ્ટ્રો સર્જન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૮૨૫૭ ૩૯૮૧૩
 • મળવાનો દિવસ:દર મંગળવારે.
 • સમય:બે થી ચાર
 • જોડાણ:લાયન્સ હોસ્પિટલ, મહેસાણા.

ડૉ જીગ્નેશ પટેલ એમડી, ડીએમ

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજીસ્ટ
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૭૨૪૦ ૭૯૫૬૬
 • મળવાનો દિવસ:દર બીજા અને ચોથા શનિવારે.
 • સમય:બે થી ચાર
 • જોડાણ:મેડીસર્જ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ.

ડૉ કીર્તિ પ્રજાપતિ એમએસ, એમસીએચ

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:પીડીયાટ્રીક સર્જન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૪૨૬૨ ૭૨૮૯૭
 • મળવાનો દિવસ:દર પહેલા અને ત્રીજા શુક્રવારે 4 to 5 pm.
 • સમય:ચાર થી પાંચ
 • જોડાણ:વી.એસ. હોસ્પિટલ, અમદાવાદ.

ડૉ ધર્મેશ પંચાલ એમએસ, એમસીએચ(ઓન્કો)

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:ઓન્કોસર્જન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૩૭૬૧ ૨૫૩૭૩
 • મળવાનો દિવસ:દર પહેલા અને ત્રીજા મંગળવારે.
 • સમય:બે થી ચાર
 • જોડાણ:શેલ્બી હોસ્પિટલ, અમદાવાદ.

ડૉ શૈલેષ પટેલ એમડી

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:એનેસ્થેટીસ્ટ
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૪૨૭૩ ૭૫૧૧૪
 • મળવાનો દિવસ:ઓન કોલ.
 • સમય:ઓન કોલ.

ડૉ નિપુલ નાયક એમબી, ડી પીડી

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:પીડીયાટ્રીસીયન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૮૯૮૮ ૫૨૪૮૧
 • મળવાનો દિવસ:દરરોજ.
 • સમય:અગિયાર થી બાર.

ડૉ બિપીન પટેલ એમડી

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:ડરમેટોલોજીસ્ટ
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૮૯૮૧ ૭૮૯૩૪
 • મળવાનો દિવસ:દર શુક્રવારે.
 • સમય:બે થી ચાર

ડૉ યોગેશ પટેલ એમડી

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:ફીઝીસિયન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૮૨૪૦ ૩૪૬૧૯
 • મળવાનો દિવસ:દર શુક્રવારે.
 • સમય:બે થી ચાર

ડૉ દક્ષાબેન ઓઝા એમડી

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:એનેસ્થેસિયા
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૪૨૬૨ ૭૨૮૯૭
 • મળવાનો દિવસ:ઓન કોલ.
 • સમય:ઓન કોલ.

ડૉ હિતેન્દ્ર પટેલ એમએસ

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:ઓર્થોપેડિક સર્જન
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૮૨૫૫ ૮૨૭૨૦
 • મળવાનો દિવસ:દર મંગળવારે.
 • સમય:બે થી ચાર
 • જોડાણ:સાંઈ ક્રિષ્ના હોસ્પિટલ, મહેસાણા.

ડૉ મુંજાલ પંડ્યા એમડી, ડીએમ

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:હીમેટોલોજીસ્ટ
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૪૨૬૨ ૭૨૮૯૭
 • મળવાનો દિવસ:દર બીજા અને ચોથા શનિવારે.
 • સમય:બે થી ચાર
 • જોડાણ:એપોલો હોસ્પિટલ, અમદાવાદ.

ડૉ શબનમ મનસુરી બીએચએમએસ

 • વિભાગ:મેડીકલ ઓફિસર
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૯૭૪૦ ૨૮૩૦૪
 • મળવાનો દિવસ:દરરોજ.
 • સમય:૨૪ કલાક

ડૉ અનિલ પંડ્યા બીએચએમએસ

 • વિભાગ:મેડીકલ ઓફિસર
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૨૭૫૦ ૫૬૯૨૩
 • મળવાનો દિવસ:દરરોજ.
 • સમય:૨૪ કલાક.

ડૉ દીપેશ ચૌધરી એમડી

વિઝીટીંગ કન્સલ્ટન્ટ, અલકા મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ.

 • વિભાગ:એનેસ્થેટીસ્ટ
 • ફોન નં.:+૯૧ ૯૪૨૮૪ ૬૧૦૬૦
 • મળવાનો દિવસ:ઓન કોલ.
 • સમય:ઓન કોલ
 • જોડાણ:લાયન્સ હોસ્પિટલ, મહેસાણા.

— Latest Testimonials

Choose your Style

Predefined Colors:

* You can use Unlimited Colors

Background Patterns:

* Only for Boxed Layout

Top Row Patterns:

* Only for Boxed Layout

Background Images:

 • Background Image 1
 • Background Image 2
 • Background Image 3
 • Background Image 4
 • Background Image 5
 • Background Image 6
 • Background Image 7
 • Background Image 8
* Only for Boxed Layout